Tomizoo - Prémium kutyatápok

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI ELVEKRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a 2011. évi CXII.tv. rendelkezései alapján, kiegészítve a 2014. január 01.-én életbe lépett módosításokkal Jelen Nyilatkozat célja, hogy a Dombóvári Tamás E.V. székhely: 9400 Sopron, Cseresznye sor 37. 2/6 adószám: 67052846-2-28 mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok érintettjei megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által kezelt személyes adatai védelméről és kezeléséről. A szolgáltató neve: Dombóvári Tamás E.V. A szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Cseresznye sor 37. 2/6 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info.tomizoo@gmail.com A szolgáltató adószáma: 67052846-2-28 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: A szolgáltató telefonszáma: 06 70 419 3546 Adatvédelmi nyilvántartási száma: A szerződés nyelve: magyar A tárhely-szolgáltató neve: A tárhely-szolgáltató címe: A tárhely-szolgáltató e-mail címe: A tárhely-szolgáltató weboldala: Jelen Nyilatkozatban alkalmazott egyes szavak és kifejezések olyan értelemmel bírnak, ahogy azok a 2011. évi CXII. tv.-ben meghatározásra kerültek. Az Adtakezelő kizárólag az érintettek önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása alapján – például, de nem kizárólagosan e-mail, levél küldése, regisztráció, űrlap kitöltése, hírlevélre való feliratkozás, nyereményjátékban való részvétel, online jegyvásárlás stb. – juthat személyes adat birtokába és kezelheti azokat. Az adatkérés során az Adatkezelő közli az adatkezelés célját az érintettel, tájékoztatja őt az adatkezelés mértékéről. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalma és kizárólag olyan mértékben, ahogy az a cél megvalósulásához szükséges. Az Adatkezelő a kezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Amennyiben valamely érintettet az adott adatszolgáltatás során kifejezetten másképp nem rendelkezik, az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig különösen de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: Kapcsolattartás, ismertető anyagok, szakmai publikációk, akciók, különleges ajánlatok, programokkal kapcsolatos ismertetők és ajánlatok kézbesítése, tájékoztatás esetleges változásokról. A rendelkezésére bocsátott személyes adatok harmadik személyek részére kizárólag abban az esetben adható tovább harmadik személy részére, ha az érintett ehhez előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult, vagy törvény az adattovábbítást elrendeli. Az Adatkezelő főszabály szerint csak önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezel. Az önkéntes adatszolgáltatáson túl az Adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezése alapján és esetekben kezelhet, illetve továbbíthat adatokat. Személyes adat kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása alapján hozható nyilvánosságra, az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a tőle telhető legmagasabb védelmet biztosítja és nyújtja a személyes adatok kezelése során és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekre vonatkozóan. Az Adatkezelő szigorúan bizalmasan kezeli szerződéses partnereinek személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyen a vonatkozó európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak és egyidejűleg biztosítsa mind szerződéses partnerei, mind saját üzleti érdekeit, továbbá eleget tudjon tenni az általa a szerződéses szabadság keretein belül vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek. Személyes adta csak törvényesen szerezhető meg, kezelhető és tárolható. Az Adatkezelő magas színvonalú technikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, továbbá azon belső szabályzatok kialakításával, amelyek szervezési és eljárási oldalról arra hivatottak, hogy megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt, illetve általában a jogosulatlan adatkezelést, illetve felhasználást. Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat. Az érintett kérésére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintett általa kezelt személyes adataikról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve az érintett kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Az érintett kérésére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét, hozzájárulását. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a 2011. évi CXII. tv., illetőleg más jogszabályok rendelkezései, illetőleg a jelen Nyilatkozatban írtak ellenére kezeli a személyes adatait, úgy az Adatkezelőnél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 2011. évi CXII. tv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat emailben az info.tomizoo@gmail.com email címen, postán a Dombóvári Tamás, 9400 Sopron Cseresznye sor 37. 2/6 levelezési címen fogadja. 2020.május.12. Dombóvári Tamás E.V.

Tomizoo - Prémium kutyatápok